გაზიარება
შექსპირი უილიამ
ანტონიოსი და კლეოპატრა  
მაკბეტი  
მეფე ლირი  
რომეო და ჯულიეტა (მთარგმნელი: ვახტანგ ჭელიძე)  
სონეტი 1 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  ექსკლიუზივი
სონეტი 1(მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 10 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 100 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 101 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 102 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 103 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 104 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 105 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 106 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 107 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 108 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 109 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 11 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 110 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 111 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 112 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 113 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 114 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 115 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 116 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 117 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 118 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 119 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 12 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 120 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 121 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 122 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 123 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 124 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 125 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 126 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 127 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 128 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 129 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 13 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 130 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 131 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 132 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 132 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 134 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 135 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 136 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 137 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 138 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 139 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 14 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 140 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 141 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 142 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 143 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 144 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 145 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 146 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 147 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 148 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 149 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 15 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 150 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 151 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 152 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 153 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 154 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 16 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 17 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 18 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 19 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 2 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  ექსკლიუზივი
სონეტი 2 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 20 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 21 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 22 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 23 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 24 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 25 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 26 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 27 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 28 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 29 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 3 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  ექსკლიუზივი
სონეტი 3 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 30 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 31 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 32 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 33 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 34 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 35 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 36 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 37 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 38 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 39 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 4 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  ექსკლიუზივი
სონეტი 4 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 40 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 41 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 42 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 43 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 44 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 45 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 46 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 47 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 48 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 49 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 5 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  ექსკლიუზივი
სონეტი 5 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 50 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 51 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 52 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 53 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 54 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 55 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 56 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 57 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 58 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 59 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 6 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  ექსკლიუზივი
სონეტი 6 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 60 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 61 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 62 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 63 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 64 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 65 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 66 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 66 (მთარგმნელი:ანი კოპალიანი)  
სონეტი 67 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 68 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 69 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 7 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  ექსკლიუზივი
სონეტი 7 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 70 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 71 (მთარგმნელი: ხათუნა ბოლქვაძე)  
სონეტი 72 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 73 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 74 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 75 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 76 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 77 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 78 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 79 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 8 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 80 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 81 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 82 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 83 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 84 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 85 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 86 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 87 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 88 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 89 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 9 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 90 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 91 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 92 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 93 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 94 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 95 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
სონეტი 96 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 97 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 98 (მთარგმნელი:ალექსანდრე ელერდაშვილი)  
სონეტი 99 (მთარგმენელი:რეზო თაბუკაშვილი)  
ჰამლეტი