გაზიარება
ჭელიძე ოთარ
* * * პირველყოფილი სისადავის ყრუ სიმძიმილით  
* * * სულს სტკივა  
ათას ერთი ღამის წერილებიდან  
ერთდღიანი ძეგლი  
რამეთუ  
ქიტესა  
შაურიანი წვიმა  
წერილი სარკმლიდან