გაზიარება
ღუდეშაური იორამ
განცდათ ჭიდილი  
ეპიტაფია მეფეთა აკლდამაზე  
ღამე საზღვარზე