გაზიარება
ბოდრიარი ჟან
პლასტიკური გარდუვალობა (მთარგმნელი: ნანა ყიფიანი)