ქურდიანი მიხეილ
გაზიარება

* * * თვალით თვალს ექსკლიუზივი

XIV საუკუნის მინაწერი თილაქარის მედრესეს ჰუჯრის კედელზე სამარყანდში

თვალით თვალს თვლისგან განასხვავებს
თვლისას დალალი,
თუნდ მთად ეხვავოს იაგუნდი, ძოწი და ლალი
გახდება ცხადი ქაღალდით ან
ღაღადით ყადის
სად არამია ფიცისტეხა
და სად ალალი.

??????