ხალხური
გაზიარება

ვაჟკაცსა გული რკინისა... 

ვაჟკაცსა გული რკინისა,

აბჯარნი თუნდა ხისანი,

თვალნი - ქორებულ მხედავნი,

ზედ - მუხლნი შავარდნისანი.

??????