წერეთელი აკაკი
გაზიარება

ძირს 

(სიმღერა) 


ძირს, მთავრობავ, უსამართლო! 

ვეღარ ვიტანთ გასაჭირსო, - 

ყოველი მხრივ გეძახიან: 

“ძირს, მთავრობავ! აწ კი ძირსო!” 


კმარა ისიც, რაც ვითმინეთ, 

გვიმატებდი ჭირზე ჭირსო! 

ის აღარ ვართ, რაც ვიყავით, 

გავიღვიძეთ და აწ - “ძირსო!” 


ჩვენის სისხლით, ჩვენის ოფლით 

უხვად რწყავდი ქვეყნის პირსო, - 

დღეს ეს აღარ მოხერხდება, 

გეუბნებით მიტომ: “ძირსო!” 


ბნელს ნათელმა მოაშუქა 

და ერთ რამედ ესეც ღირსო! 

ძველი წესი-წყობილებაც 

ბნელს გაჰყვება და შენ - “ძირსო!” 


შენგან, ძალაუნებურად, 

არ მოველით დანაპირსო. 

ჩვენ მოვუვლით ისევ ჩვენს თავს, 

არ გვინდებხარ, - “ძირს და ძირსო!” 


ძალას ჰკარგავ, ის გაწუხებს, 

აღარ გიხსნის დანა პირსო, 

მაგრამ რა ვქნათ? ქვეყნის ტანჯვას 

სჯობს იტანჯო ერთმა - “ძირსო!” 


ხალხი იბრძვის! ხალხი ჰღელავს! 

ვეღარ ასდებ აწ აღვირსო! 

ყოველის მხრივ შეგძახიან: 

“ძირს, მთავრობავ, ძირს და ძირსო!”

??????