მეგრელი დუტუ
გაზიარება

კ რ უ ზ ო 

როგორც ყველაფინია, 
დიდგული, თავმომწონე
იყო კრუზო, თუმც სულაც
არშესწევდა ძალ-ღონე; 
იმის ყეფასდა წკავ-წკავს
არჰქონდადასასრული, 
ხან ვის მივარდებოდა, 
ხან ვის გაანჩხლებული! 
ერთხელთვალი მოჰკრა მან, 
ეზოს გარედგასულმა, 
უცხო ნაგაზსდა ყეფა
დაუწყო, გულმოსულმა; 
ძაღლმა ჯერხმა არგასცა, 
როგორც სუსტს, მოუთმინა, 
მაგრამ მერე გაბრაზდა
და ისეთიუკბინა, 
რომდიდხანსეგდო კრუზო
უგონოდდა, ცოცხალი
თუმც გადარჩა, დაკოჭლდა
სამუდამოდსაწყალი!...

??????