ხელაშვილი მიხა
გაზიარება

დედის სიკვდილზედ 

სინათლის სხივი გამიქრა, 
ბნელით მაიცო მიწაო, 
სისხლით და ცოდვით აივსო 
მხარეო არაგვისაო; 
გეწია ფშავის არეო, 
დროება წინა ჟმისაო, 
როდესაც დედის კალთაზე 
ხანჯლით აკლავდნენ შვილსაო.
შორს მიდიოდა ტყვიაი 
სალეკო ბილიკისაო, 
იხოცებოდა მრავალი, 
კრებოდა შუქი მზისაო. 
ხან კი გადავდის კაცის ძე 
დასამარხავად მკვდრისაო. 
მაგრამ არ იყო ანდერძი 
მოკვლაი დიაცისაო. 
ეხლა აღარვის სცხვენია, 
აღარც ხათრი აქცთ ხვთისაო, 
ჩემ სამუქრაოდ მოდიან 
ყმები ლაშარის ჯვრისაო, 
არვისთვის რა მიწყენია, 
ნეტა რა ჯავრი სჭირდაო? 
ღმერთმა ხომ იცის, 
ფშავშია ვცხოვრობდი სინდისითაო. 
ქურდობით არ ვაწუხებდი, 
არც არავისა ცრცვითაო. 
დედა მამიკლეს მოხუცი, 
სამოც-ოთხმოცი წლისაო, 
ავადმყოფ მოკლეს, დედაო, 
შაჰბრალდი აღარვისაო, 
ფშავლები გბანენ სისხლითა 
ცრემლით დაბანილ პირსაო. 
რო დაგკრეს, დაიკვნესებდი, 
დაინატრებდი შვილსაო! 
მაშინ სად ვიყავ თავმკვდარი, 
როცა შენ გაგიჭირდაო... 
რად მინდა ქუდი თავზედა 
ან თოფს რაადა ვზიდაო?! 
ან გავლა ვაჟკაცურადა, 
იმედი მაუზრისაო?! 
მამკლავსა თავის დედისას 
რცხვენოდეს ფშავლის შვილსაო; 
მტერიც არ შამხვდა მტრისფერი, 
მყოფილვარ შავი დღისაო. 
შინაურების დათოფვა 
არ ეკადრების გმირსაო! 

??????