ბაირონი ჯორჯ
გაზიარება

ფრაგმენტი 

მოკლედ დაწერილი მის ჩევორთის ქორწინების შემდეგ
 
ანსლეის მწირო, ქუშო სერებო, 
თქვენს შორის დარჩა ჩემი ბავშვობა, 
მძაფრი ქარები არგასვენებენ
ფიქრით დაღლილებს, დარდით ნაშფოთარს. 
არ დაბრუნდება დრო უზრუნველი, 
ჩემს სიყმაწვილესრომ ამშვენებდა, 
აღარმიღიმის მე ჩემი მერი, 
თქვენს თავს სამოთხედ რომ მაჩვენებდა.

??????