ათონელი (მთაწმინდელი) გიორგი
გაზიარება

ქებაჲ პავლესი 

[თავნი იტყჳან: ”დაესრულა პავლე”]

დიდებულო ქრისტეს მოციქულთა თაო!
ახალსა ამას ერსა საღმრთოსა,
ეკლესიისა ნესტუად ჴმატკბილად,
საღმრთოჲ შჯული დაგჳმტკიცე, ნეტარო;
რამეთუ ძირი უღმრთოებისაჲ განჰფხუარ
უმაღლეს, უფროჲს ცათა მაღალთა;
ლირწებაჲ ჰურიათაჲ დაანთქ ქუესკნელთა,
აჰჴედ სამ ცამდე, ღმრთივ სწავლულ იქმენ,
პირნი ბრძენთა მათ ზუავთანი დაჰჴშენ;
აცხოვნენ კაცნი, იჴსენ სოფელი,
ვითარცა მზე რაჲ აღავსე სოფლით.
ლოცვით მადლობაჲ ღმრთისაჲ მოგუმადლე,
ეშმაკთა მტერთა საბრჴენი დაჰჴსნენ.

??????