საიათნოვა
გაზიარება

ზღვას ვით გააშრობს ვარსკვლავის სხივი 

ზღვას ვით გააშრობს ვარსკვლავის სხივი! 
მტკვარი ცხრილით როგორ უნდა აირწყოს? 
ქარი რას დააკლებს ქვითკირის კლდესა, 
თუ გინდ წლის-წლობამდის ქროლვა დაიწყოს! 
თუ გინდ გაათეთრო სპილენძის თასი, 
სპილენძი ერთია, ვერცხლი - ათასი! 
ჭიქას არ ედება ალმასის ფასი, 
თუ გინდ ოქროს ბეჭედშიაც გაიწყოს! 
ზოგზოგი კაცია ეშმაკის მუშა; 
ეშმაკის ნაშენი ღმერთმან დაფუშა... 
გოგრა არ გახდება შირაზის შუშა, 
რა გინდა მაღლა თახჩაშიაც შაიწყოს! 
თუ გინდ თევზი დაჰკლა, - არ დაიყვირებს. 
ფეხთ ჰინის დადება რათ უნდათ ვირებს? 
ქვიშა ბამბის ალაგს ვერ დაიჭირებს, 
თუ გინდ ყუთნის საბანშიაც ჩაიწყოს. 
ნურვინ იტყვით - ეს ყმაწვილი ვინა ვარ! 
ანა-ბანა ვიცი, სიტყვით წინა ვარ. 
საიათნოვა მქვიან არუთინა ვარ. 
სიტყვას ვიტყვი, ცამ ქუხილი დაიწყოს. 

??????