მაჩხანელი დიმიტრი
გაზიარება

დედას 

ნუ სტირი, დედავ, ტყვედ-ქმნილო,
ნუ გაგტეხია გულია,
აღზდექ, გასწორდი წელშია,
ვით ალვა, ედემს რგულია,

დალეწე მტრისა ბორკილი,
დუშმანს გაუფრთხე სულია,
და დაიბრუნე დიდება -—
ღალატი დაკარგულია.

მას უალერსე მშობლურად,
ვინც შენი მოყვარულია,
ვინც შენთვის ცრემლებს აწვიმდა,
გულზე ცეცხლმოდებულია,

ვინც შენის გამოხსნისათვის
იყო თავგანწირულია,
ვინც შენთვის საფლავს ჩავიდა
მტრისაგან დატანჯულია;

და მას-კი გული გაუპე,
ვინც მავნე - ვერაგულია,
ვინც მალვით ძირსა გითხრიდა,
რამ ჯილდოს მონატრულია;

ნუ შეიბალებ იუდას,
გააქრე წყეულ-კრულია,
მის ლეში ძაღლებს გადუგდე,
ეშმაკს ანებე სულია!..

??????