გაზიარება
ქოჩეჩაშვილი ცისანა
არქივიდან  
მოგონებათა ვიხმე ლაშქარი  
მძიმე ტვირთი