გაზიარება
თეიმურაზ პირველი
ვარდბულბულიანი  
ლეილმაჯნუნიანი;  
შედარება გაზაფხულისა და შემოდგომისა  
წამება ქეთევან დედოფლისა;