გაზიარება
თბილელი იოსებ
*ბიოგრაფია (თ.ი)  
დიდმოურავიანი